Sopan Santun Anak perempuan di Dalam Rumahnya

Terjemah Akhlak Lil Banat Juz 1 Bab 11

Oleh : Bapak M. Ngabdul Sukur, M.Pd

1. Setiap anak perempuan wajib memperhatikan sopan santun di rumahnya,  dengan menghormati  bapak ibunya, saudara-saudara laiki-laki maupun perempuannya dan setiap orang yang berada di rumah. Ia tidak boleh melakukan sesuatu yang membuat marah salah satu diantara mereka dan tidak boleh menentang saudara perempuannya yang lebih tua, tidak pula bertengkar dengan saudara perempuannya yang masih kecil dan mengambil mainannya tanpa seizinnya serta tidak mengganggu pelayan perempuannya.

2.  Hendaklah ia bermain dengan teratur, tanpa berteriak maupun membuat gerakan yang tidak layak baginya, terutama bila di dalam ada yang sedang tidur atau sakit. Hendaklah ia tidak bermain dengan sesuatu yang membahayakan seperti : tanah, api dan kotoran-kotoran. Apabila ia mempunyai sebuah mainan, lalu di minta oleh saudara perempuannya yang masih kecil hendaklah ia berikan mainan itu kepadanya dengan senang hati, dan tidak melarangnya agar ia tidak nangis sehingga di marahi ibunya.

3. Hendaklah ia memperrhatikan kebersihan dan mengatur rumahnya dan menyapu lantainya, dan tidak meludah atau membuang ingus diatasnya, serta tidak mengotori pintu-pintu dan dinding.  Hendaklah ia memelihara alat-alat rumah, maka janganlah memecahkan gelas-gelas, kaca-kaca jendela dan pintu, dan jangan merusak meja-meja dan kursi-kursi, tetapi meletakannya dengan teratur di tempatnya. Hendaklah ia  merapikan kasurnya dan membersihkan tempat tidurnya, khususnya ketika hendak tidur atau bangun dari tidurnya.

4. Hendaklah ia memelihara tanaman yang terdapat di dalam rumahnya dengan menyiraminya pada waktunya, dan tidak merusaknya serta menyayangi hewan-hewan yang berada di rumahnya. Ia tidak boleh lupa memberikan makanan dan minuman kepadanya dan tidak boleh menyiksa maupun mengganggungnya. Dalam hadits:” Seorang perempuan masuk neraka karena mengurung seekor kucing tanpa memberikannya makan dan minum serta tidak membiarkannya makan dan hewan-hewan melata di tanah ( serangga).


Catatan : Kita harus mempunyai etika walaupun di rumah dan selalu mengalah pada adik kita, Islam di ciptakan rahmatan lil alamin.