KRITERIA KETUNTASAN MINIMAL
MA BANAT TAJUL ULUM BRABO
NO MATA PELAJARAN KELAS X – XI – XII
SIKAP PENGETAHUAN KETRAMPILAN
1 Pendidikan Agama Islam
a. Al-Qur’an Hadis 75 75 75
b. Akidah Akhlak 75 75 75
c. Fiqih 75 75 75
d. Sejarah Kebudayaan Islam 75 75 75
2 Pend. Kewarganegaraan 75 75 75
3 Bahasa Indonesia 70 70 70
4 Bahasa Arab 75 75 75
5 Bahasa Inggris 70 70 70
6 Matematika 70 70 70
7 Pendidikan Seni 75 75 75
8 Pendidikan Jasmani 70 70 70
9 Sejarah 75 75 75
10 Geografi 70 70 70
11 Ekonomi 70 70 70
12 Sosiologi 70 70 70
13 Fisika 70 70 70
14 Kimia 70 70 70
15 Biologi 70 70 70
16 Sastra Indonesia 70 70 70
17 Antropologi 70 70 70
18 Bahasa Asing 70 70 70
19 Ilmu Tafsir 75 75 75
20 Ilmu Hadits 75 75 75
21 Ilmu Kalam 75 75 75
22 Fiqih Ushul Fiqih 75 75 75
23 Bahasa Jawa 70 70 70
24 Bimbingan Konseling Islam 75 75 75
26 Prakarya / Kewirausahaan 70 70 70
MUATAN LOKAL
27 Aswaja 70 70 70
28′ Nahwu 70 70 70
KKM MADRASAH 72 72 72